REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU TESTOWEGO

§ 1. Podmiot udostępniający tor

1. Podmiotem udostępniającym tor testowy położony w Długołęce, przy ul. Wrocławska 56, jest Marek Pasierbski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TEAM – Marek Pasierbski w Długołęce, ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka, NIP: 8971029128, REGON: 932307122.
2. Czynności w imieniu podmiotu wskazanego w ust 1., ma prawo wykonywać obsługa toru.

§ 2. Dostępność regulaminu

1. Treść niniejszego regulaminu została udostępniona publicznie, na tablicy przed wjazdem na tor, a także na stronie internetowej pod adresem: www.polariscenter.pl co determinuje jego obowiązywanie w myśl art. 384 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Zgoda na korzystanie z toru

1. Wjazd na tor testowy, także bez uprzedniej, wymaganej zgody udzielonej w myśl § 1 niniejszego regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją jego warunków.
2. Warunkiem korzystania z toru jest uprzednie wyrażenie zgody przez obsługę toru.
3. Korzystanie z toru testowego jest płatne, na podstawie odrębnego cennika, chyba że osoba uprawniona do zarządzania torem zwolni z opłaty.
4. Obsługa toru ma prawo odmówić w szczególności zgody na korzystanie z toru w następujących okolicznościach:
a. zamiaru wjazdu pojazdem niedostosowanym do warunków toru, w tym ze względów gabarytowych, mechanicznych itp.;
b. wątpliwości co do uprawnień do prowadzenia pojazdu, jego dopuszczenia do ruchu, bądź objęcia ubezpieczeniem;
c. osobom, które wcześniej dopuszczały się naruszenia niniejszego regulaminu;
d. osobom, których sposób jazdy uzasadnia wątpliwości co do bezpieczeństwa lub kultury korzystania z toru;
e. w innych wypadkach, gdy zachodzą wątpliwości co do korzystania z toru w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym regulaminem.
5. Obsługa toru może zażądać, bez uprzedniego ostrzeżenia, opuszczenia toru przez osobę, która korzysta z niego w sposób niebezpieczny, sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem. Opłata za korzystanie z toru nie podlega wówczas zwrotowi.

§ 4. Warunki korzystania z toru

1. Warunkiem korzystania z toru jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Z toru mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru jedynie pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów, którymi mają poruszać się na torze, a także za zgodą i pod opieką przedstawiciela ustawowego.
3. Po torze mogą poruszać się jedynie osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia posiadanych przez siebie pojazdów mechanicznych.
4. Wjazd na tor jest dopuszczalny jedynie pojazdem sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu, a także objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC, w myśl przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
5. Obsługa toru nie ma obowiązku uprzedniego badania spełnienia warunków przewidzianych § 4 ust. 3 i 4.
6. Zabronione jest korzystanie z toru przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa

1. Osoby korzystające z toru są zobowiązane do korzystania z odzieży ochronnej, w szczególności z kasku, ochraniaczy i butów.
2. Na torze obowiązuje tylko jeden kierunek jazdy. Jazda w przeciwnym kierunku, jak również jazda poza wyznaczony obrysem toru, jest zabroniona.
3. Osoby korzystające z toru mają obowiązek jazdy w sposób bezpieczny dla siebie oraz innych uczestników. W szczególności zabronione jest zajeżdżanie drogi innym uczestnikom, przecinanie toru ich jazdy, spychanie ich z toru.
4. W razie upadku, obowiązkiem korzystającego jest zasygnalizowanie tego stanu innym uczestnikom ruchu, a także niezwłoczne usunięcie pojazdu z obrysu toru. W razie niemożności ponownego uruchomienia pojazdu, Korzystający ma obowiązek niezwłocznie zasygnalizować ten stan rzeczy obsłudze toru.
5. W razie stwierdzenia na torze stanu stwarzającego niebezpieczeństwo dla uczestników, związanego m.in. z uszkodzeniami powierzchni, niepożądanych przeszkód (np. zwalonych gałęzi, fragmentów pojazdów, rozlanych płynów eksploatacyjnych itp.), każdy uczestnik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym stanie rzeczy obsługę toru. Taki sam obowiązek spoczywa na każdym uczestniku w razie stwierdzenia niebezpiecznego zachowania innego uczestnika.

§ 6. Wstrzymanie ruchu

1. Obsługa toru ma prawo w każdej chwili wstrzymać ruch na torze, sygnalizując tę decyzję sygnałem dźwiękowym.
2. W razie wstrzymania ruchu, każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik oraz stosować się do poleceń obsługi.

§ 7. Zakres odpowiedzialności

1. Podmiot udostępniający tor nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy doznane przez uczestników, powstałe z ich winy, z winy innych uczestników, w wyniku ryzyka sportowego związanego z korzystaniem z toru, a także w wyniku przeszkód, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszego regulaminu, jeżeli mimo takiego obowiązku Uczestnik uprzednio nie zawiadomił o nich obsługi toru.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe dla innych uczestników lub podmiotu udostępniającego tor, powstałe z winy lub z ryzyka sprawcy.
3. Uczestnik toru lub jego przedstawiciel ustawowy przyjmują powyższe postanowienia do wiadomości i zwalniają Podmiot udostępniający tor z wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej, zrzekając się tym samym wobec niego wszelkich roszczeń.

§ 8. Obowiązywanie regulaminu

1. Rozpoczęcie korzystania z toru, także mimo nieuzyskania uprzedniej zgody Podmiotu udostępniającego, oznacza przyjęcie do wiadomości oraz zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie oraz polityką prywatności.